Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Рибник

Во состав на ЈП “Стрежево“- Битола веќе повеќе од 25 години функционира рибник за виножитна пастрмка, со проточен систем на користење на водата во армирано бетонски базени. Локацијата на рибникот е непосредно низводно од браната “Стрежево“ во с.Црнеец, општина Битола. Вкупната површина изнесува 1,0398 ха.
Одгледувалиштето претставува аквакултурен објект со имплементирани стандарди за добра хигиенска и добра произведна пракса согласно законската легислатива која ја регулира оваа област со цел производство на квалитетен и безбеден производ – конзумна риба.

Продажбата на риба се одвива пред се во Битола и југозапападниот дел од Македонија, во угостителските објекти и рибарниците. Порибителен материјал (рибен помладок) потекнува од регистриран репроцентар.

Рибник ЈП Стрежево ribnik jp strezevo 02 ribnik jp strezevo 03
ribnik jp strezevo 04 ribnik jp strezevo 05 ribnik jp strezevo 06