Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Главен доводен канал

Главниот доводен канал од Хидросистемот “Стрежево“ има задача да ја транспортира и дистрибуира водата од акумулацијата “Стрежево“ до зафатните градби и објектите за водокорисниците на системот и представува падински канал со вкупна должина од 44.136 m. За реализација на поставената задача како и за обезбедување на потребната експлатациона сигурност и можноста за контрола, ревизија и евентуални санациони зафати главниот доводен канал ги обединува следниве  објекти:

  • Канал со должина..................................................................39.09 m
  • Зафатни објекти со соодветна хидромех. опрема..............15
  • 3 тунели со вкупна должина ...............................................2.64 m
  • 8 сифони со вкупна должина...............................................1.438 m
  • 58 аквадукти со вкупна должина ........................................1.095 m
  • Ревизиони шахти ..................................................................27
  • Странични сигурносни преливи..........................................9
  • Странични сигурносни испусти..........................................5
  • Компензациони базени.........................................................2
  • Еkсплоатационии пристапни патишта................................cса 40 кm

Со проектната документација, максималната пропусна моќ на каналот е определена од вкупните потреби на водокорисниците (11,11 m³/s за наводвување 0,7 m³/s за потребите на преработена вода за ЈП “Водовод“ и 0,5 m³/s за потребите на сирова вода за термоелектраната “Битола“) и изнесува 12,31 m³/s. Главниот доводен канал е изведен со дилитациони спојници по целиот периметар на попречниот пресек на секои 20 m од каналот, со два основни типови на пресеци. Потковичест, на должина од 32.360 m и правоаголен, на должина од 10.803 m, секој со свои подтипови, со димензии кои се во корелација со потребната пропусна моќ. Генерално надолжниот пад на дното на каналот е 0,8% со исклучок на делниците на каналот, каде што се респектираат потребите на динамичка регулација.

Со исклучок на зафатените градби за цевководите SR2, G5, SR13

km
9+600
km
44+078
km
44+080
km
13+320
ROO
170 1/s
RO1O
900 1/s
RO11
300 1/s
GO
500 1/s

 

како и зафатените градби за трикотажата “Пелистер“, термоелектраната “Битола“ и фабриката за шеќер, сите останати зафатни  градби се од типот “паткин клун“ и истите се во склоп на  регулационите објекти на каналот:

km
14+795
km
17+373
km
20+484
km
21+830
km
25+966
km
32+848
km
36+183
km
39+685
km
42+448
RO1
940 1/s
RO2
1200 1/s
RO3
800 1/s
RO4
1900 1/s
RO5
500 1/s
RO6
1400 1/s
RO7
1200 1/s
RO8
1100 1/s
RO9
1200 1/s

 

Од 2001 година термоелектрана “Битола” започна со водоснабдување преку новиот цевковод кој се изведе со приклучок од типот “паткин клун” на стационажа km 13+320. Претходно изведениот цевковод на стационажа km 25+966 сеуште е во употреба, при што предвидената количина на вода од 0,5 m3/s се користи комбинирано а во зависност од потребите на термоелектраната “Битола”.
Управувањето со движењето на водата се врши со телекоманда од контролниот компјутерски центар кој е лоциран во управната зграда на Хидросистемот според методата на динамичка регулација. Со проектот за динамичка регулација, покрај компензацијата по должината на каналот (максимум 30.000 m³), која се обезбедува со регулационите објекти, предвидени се и два компензациони базении и тоа, компензациониот базен “Довлеџик“ со вкупен волумен 13.150 m³ (корисен волумен - 10.840 m³) и компензациониот базен “Велушина“, кој е лоциран на крајот од каналот (зафат G5 и SR13) со вкупен волумен 5.010 m³ (корисен волумен - 3.250 m³).