Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Лиценци

  1.  Дозвола за зафаќање, акумулирање и користење на вода од река Кишавска, река Граешка, река Остречка, река Злокуќанска, Стра река, река Киндерка, река Драгор и река Шемница за Хидросистем "Стрежево" за снабдување на ЈКП "Водовод" Битола со вода за водоснабдување, снабдување со вода на РЕК Битола и други локални индустриски капацитети, наводнување, производство на ел¬ектрична енергија, и за одгледување на риба, како и употреба на Алимен¬тационен канал, брана и акумулација "Стрежево" со придружни објекти, Гла¬вен Доводен Канал, Детална Цевководна Мрежа за наводнување, како и употреба на објект ХЕЦ "Стрежево", објект ХЕЦ "Биолошки Минимум", објект ХЕЦ "Експлоатационен Минимум", објект ХЕЦ "Филтерница", објект ХЕЦ ",Довлеџик" и Рибник "Стрежево" со придружни објекти, под 11-УП1 број 119 од 09.10.2014 издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање;
  2. Лиценца А за проектирање на градби од прва и втора категорија издадена од Министерството за транспорт и врски под број П.167/А од 24.02.2010 година.
  3.  Лиценца за управител на објекти од прва, втора и трета категорија издадена од страна на Министерството за транспорт и врски под број 002 од 21.12.2009 година.
  4. Лиценца А за надзор на изградба на градби од прва категорија издадена од Министерството за транспорт и врски под број Н.043/А од 09.06.2010 година;
  5. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност произ-водство на електрична енергија ("Службен весник на Република Македонија" број 60/2006 од 15.05.2006 година;
  6. Извод од регистарот на објекти и оператори со храна од животинско потекло издаден од Управата за ветеринарство при Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство на Република Македонија под број УП I бр. 11-466/2 од 22.03.2010 година;
  7. Дозвола за аквакултура издадена од Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство на Република Македонија, со архивски број 08-5203/2 од 28.04.2010 година;
  8. Извод од регистарот на одгледувачи на риби издаден од Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство на Република Македонија со архивски број 08-7991/2, заведен во нашата евиденција под број 03-413/6 од 19.08.2010 година;
  9. Карта за идентификција на одгледувалиште број 25713314 од 18.09.2013 година издадена од Агенцијата за храна и ветеринарство;